Diensten

advies

Dankzij onze relevante ervaring kunnen wij u adviseren bij verschillende juridische vragen die u heeft en u met een concreet advies een effectief antwoord geven op deze vragen. Wij denken creatief mee hoe een bepaald vraagstuk aangepakt kan worden om tot een legale en pragmatische oplossing te komen.

Bijstand

Zowel op de particulier als op de ondernemingen rusten meer en meer wettelijke verplichtingen.

Onze vakkennis zorgt ervoor dat wij u doorheen deze verplichtingen wegwijs kunnen maken zoals het bijstaan in bouwrecht, betwistingen inzake levering, huur, het opstellen van notulen, invorderen van facturen, enz, tot de meer structurele aspecten zoals het vennootschapsrecht en de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden.

Bemiddeling

Vaak liggen de contacten tussen partijen gevoelig en biedt een conflictueuze gerechtelijke procedure geen daadwerkelijke oplossing. Ondanks hun geschillen moeten partijen vaak nog verder samenwerken en willen ze niet alle bruggen opblazen.

Dankzij een specifieke opleiding hiertoe heeft een lid van het kantoor zich bijgeschoold tot bemiddelaar. Hij kan als bemiddelaar optreden om samen met de partijen tot een onderhandeld akkoord te komen. Hij heeft tevens als raadsman de nodige vaardigheden aangeleerd om out of the box te denken en tot constructieve oplossingen te komen.

Op deze manier kan een geschil buiten de rechtbank worden gehouden hetgeen leidt tot een discrete, snellere en gedirigeerde aanpak van het conflict.

Procedure

Niet alle geschillen kunnen via onderhandelingen of bemiddeling worden opgelost. Alle kantoorleden hebben uitvoerige praktijkervaring en zullen uw zaak krachtdadig verdedigen voor de rechter. Dankzij een goede kennis van de procedurele regels en de toepasselijke wetten en rechtspraak zullen wij uw belangen helder en duidelijk voorleggen aan de rechter.

Uitvoering

Wij menen dat onze taak niet stopt bij het bekomen van een vonnis of akkoord, maar dat het ook tot onze plicht hoort om u bij te staan bij de uitvoering ervan. Wij beschikken over goede contacten met verschillende deurwaarders en andere uitvoerders die ons kunnen bijstaan bij het daadwerkelijk omzetten van het akkoord of vonnis tot werkelijkheid. 

Honorarium

Ofwel een overeengekomen forfait dat de erelonen en de bureaukosten bevat (bv. 750€ voor een verkeerszaak).
 
Ofwel in regie:
De erelonen worden aangerekend aan een uurtarief: 130€ voor de prestaties en 95€ voor de wacht- en verplaatsingstijd.
 
De kantoorkosten worden als volgt berekend :

  • Opening van het dossier: 40€
  • Verplaatsing per km: 0,50€
  • Verzending per aangetekend schrijven: 10€
  • Dactylografie per brief: 7€
  • Uitgaande telefoon-communicatie per minuut: 0,50€

 
De externe kosten (bv. gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, enz.) worden aanvullend aangerekend.
 
Bovenvermelde kosten en erelonen dienen te worden verhoogd met de BTW aan 21%.